english version
lettergrootte A A

Nieuwsbrief
 

Inhoud van dit e-zine:

  1. Nieuw IST rapport en Dossier: Impact van geluid op het welzijn in Vlaanderen
  2. Nieuw IST rapport en Dossier: ICT in wel en wee
  3. Nieuw IST rapport en Dossier: Ongehinderd Logistiek Transport
  4. Pacita Zomerschool


Nieuw IST rapport en Dossier: Impact van geluid op het welzijn in Vlaanderen


logo IST

Gehoorschade bij jongeren ten gevolge van te luide muziek op festivals, controverse rond lawaaihinder bij kindercrèches of spelende kinderen, omgevingslawaai van vliegtuigen, … Geluidshinder krijgt versnipperd aandacht van media en beleidsmakers: Het IST plaatst in dit onderzoek deze en andere cases van geluidshinder samen in een bredere context. Het IST onderzocht de impact van geluidshinder op leefmilieu en gezondheid van de mens in Vlaanderen, en de maatschappelijke controversen hierrond. Eerder deed het instituut dat rond GSM straling en fijn stof. Het eindrapport en het bijhorende dossier beschrijven verschillende geluidsbronnen en diverse manieren van blootstelling. Het IST maakte een stand van zaken van het beleid en het onderzoek omtrent geluidshinder, zodat ook lacunes en aandachtspunten duidelijk worden.

 lees meer


Nieuw IST rapport en Dossier: ICT in wel en wee


labo

 Vlaamse overheden bepleiten al langer een doordachte inzet van ICT-toepasingen voor ouderen. De nadruk ligt daarbij vooral op mogelijke bijdragen in het kader van (gezondheids)zorg. ICT-toepassingen voor ouderen hoeven daartoe echter niet beperkt te blijven. De slogan ‘active ageing’ kan evengoed verwijzen naar een wens tot blijvende deelname aan het sociale, economische, culturele, spirituele, en politieke leven.
Het project ICT in Wel en Wee is een eerste verkenning van mogelijke ICT-toepassingen—en van voorwaarden voor een maatschappelijk zinvolle inbedding ervan—vanuit het ruimere perspectief: niet alleen in functie van (gezondheids)zorg, maar in functie van een optimalisering van de levenskwaliteit van oudere burgers. De resultaten van het project en de aanbevelingen werden ter bespreking voorgelegd in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement (31 januari 2012) en tijdens een workshop op het congres Actief ouder worden en intergenerationele solidariteit (Vlaams Parlement, 20 april 2012).
Het wetenschappelijk rapport is nu online te raadplegen; het toegankelijke IST-dossier is eveneens online beschikbaar, maar op eenvoudige vraag kan ook een tastbaar exemplaar worden bezorgd. Het thema ‘ICT en ouderen’ kwam in eerdere IST-projecten ook al aan bod: Digitale kloof, E-dinges, ICT & cultuurparticipatie, Kansarmoede en technologie, Assistieve technologie, Kleurrijk Vlaanderen kleurt grijs.

 lees meer


Nieuw IST rapport en Dossier:
Ongehinderd logistiek transport. Moet Vlaanderen ondergronds?


Met het plan ‘Vlaanderen in Actie’ wil Vlaanderen een Europese topregio zijn tegen 2020. Een van de speerpuntactiviteiten is ‘slimme draaischijf van Europa’ met een sterke visie op de optimalisatie van deze vervoersmodaliteiten waarbij naast bestaande mobiliteitsinfrastructuur via de weg ook andere vervoersmodaliteiten optimaal benut, opgewaardeerd en zonodig uitbreid dienen te worden. De strategische beleidskeuzes die nu kunnen gemaakt worden zijn bepalend voor de volgende decennia. Daarom is er nood aan een afwegingskader inzake de mogelijkheden van de technologie (ook voor de Vlaamse industrie) naast de niet te veronachtzamen eigenheid van de Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen. Het resultaat van deze onderzoeksopdracht is een wetenschappelijk rapport dat ook resulteerde in een toegankelijk IST-dossier rond deze problematiek met aandacht voor de technologische en maatschappelijke aspecten zoals draagvlak, acceptatie, kostenallocatie, enzovoort.

 lees meer


Pacita Zomerschool, 25-28 juni, Luik


logo IST

De partners van het FP7 Europees Project “PACITA” (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment) kondigen hierbij de eerste Europese zomerschool over Technology Assessment aan in Luik van 25 tot 28 juni. Tijdens deze driedaagse zullen deelnemers van diverse nationaliteiten ondergedompeld worden in training, netwerkactiviteiten, praktische oefeningen en reflectie omtrent TA met als centraal thema “Hernieuwbare energiesystemen”. Tijdens de zomerschool worden verschillende stakeholdergroepen en geïnteresseerden in TA afkomstig van Europa en erbuiten gedurende 3 dagen bij elkaar gebracht Chateau de Colonster. Ze krijgen er de gelegenheid om kennis te maken met TA, om te reflecteren, discussiëren en netwerken over TA, de methoden en technieken voor reflectie over het thema en probleem oplossend werken. De specifiek beoogde doelgroepen zijn beleidsmakers, beleidsadviseurs, mensen uit de academische wereld, bedrijfsleven, het middenveld, ngo’s en de media of journalistiek. Deelname aan de summerschool is gratis. De organisatie voorziet een beperkt aantal beurzen voor reis- en verblijfskosten. Meer info in de brochure op de website. Deadline voor aanvraag tot deelname is 22 mei 2012. .

 lees meer


logo Vlaams Parlement