english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Biobrandstoffen

 

Vandaag bevindt onze maatschappij zich aan het begin van de overgang van een fossielgebaseerde economie naar een biogebaseerde economie, of een economie gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen, die in bioraffinaderijen worden omgezet tot chemische stoffen, materialen en energie. In 2009 werd de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie van kracht, die stelt dat tegen 2020 10% van de energie voor transport hernieuwbaar moet zijn.

Omdat de fossiele voorraden eindig zijn, pleiten velen voor een omschakeling naar een economie gebaseerd op biologische grondstoffen. Uit het oogpunt van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid kan een biogebaseerde economie misschien toekomstperspectieven bieden. Toch worden vanuit diverse hoek kanttekeningen geplaatst bij de duurzaamheidsdimensies van biobrandstoffen. Om wat meer klaarheid te scheppen heeft het IST dit thema uitgewerkt in twee deelprojecten.

Een eerste project werd uitgevoerd door het consortium VITO, UGent en BBL en resulteerde in de studie Biobrandstoffen van de eerste, de tweede en de derde generatie. De studie bestaat aan de ene kant uit een analyse van de potentie van huidige en toekomstige biobrandstoffen en van de mogelijke duurzaamheidseffecten ervan. Aan de andere kant is onderzoek gedaan naar het draagvlak voor biobrandstoffen binnen verschillende sectoren in Vlaanderen en naar bestuurlijke mogelijkheden om biobrandstoffen een plaats te geven in de Vlaamse energievoorziening.

Aansluitend op deze studie heeft het IST een beleids-delphi-analyse laten uitvoeren door iForum consult waarin, in verschillende anonieme bevragingsronden, gepeild werd naar de argumenten die ten grondslag liggen aan de huidige maatschappelijke controverse rond de introductie van biobrandstoffen in Vlaanderen. De brochure ‘Aanbevelingen Biobrandstoffen’ is het sluitstuk van de twee deelprojecten. 


Projectleiders: Marian Deblonde en Donaat Cosaert

Lees ook:

 

Persbericht en rapport van onze Nederlandse zusterinstelling het Rathenau Instituut:

'Naar de kern van de bio-economie'

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster