english version
lettergrootte A A

Organisatie
 

Beslissing Uitgebreid Bureau:


Naar aanleiding van de bespreking van de meerjarenbegroting 2011-2014 besliste het Uitgebreid Bureau op 29 november 2010 eenparig om 'in de schoot van het Uitgebreid Bureau een politieke werkgroep op te richten met het oog op een denkoefening ten gronde over de finaliteit van het KRC, het IST en het VVI in het kader van de missie en de werking van het VP en de eventuele noodzakelijke voorbereiding van de aanpassing van de basisdecreten van die drie PPI's in opvolging van die denkoefening en de voorzitter te vragen een concreet initiatief te nemen voor wat de samenstelling en opstart van de werkgroep betreft'.

Na zijn oprichting heeft de werkgroep PPI's in totaal achtmaal vergaderd.

 TIjdens de vergadering van het Uitgebreid Bureau van vandaag heeft de politieke werkgroep PPI's verslag uitgebracht over zijn activiteiten en heeft het aan het Uitgebreid Bureau een aantal concrete voorstellen van beslissing rond de werking van IST, KRC en VVI voorgelegd. De eenparige beslissingen die het Uitgebreid Bureau vandaag heeft genomen luiden als volgt :


'Het Uitgebreid Bureau beslist:


•        Het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST) op te heffen en te integreren in het Parlementair Informatiecentrum (PI).


De adviesfunctie TA :

- ofwel te integreren in de diensten van het Vlaams Parlement;

- ofwel over te hevelen naar de administratie van de Vlaamse Gemeenschap.


De onderzoeksfunctie af te stoten.


De voorzitter en/of secretaris bevoegd voor het personeel wordt gemachtigd om namens het Bureau te onderzoeken hoe de personeelsgevolgen van de opheffing van het IST op een sociaal verantwoorde manier kunnen opgevangen worden.

De opheffing en desgevallend de integratie van het personeel in het AS moet uitgevoerd zijn tegen uiterlijk 1 januari 2013.

 

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster