english version
lettergrootte A A

Organisatie
 

Instituut Samenleving en Technologie in het Parlement

 

2012

 

20 september 2012: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Gedachtewisseling met het Instituut Samenleving en Technologie (IST) over zijn rapport 'Ongehinderde goederenlogistiek in Vlaanderen. Innovatieve concepten en maatschappelijk debat'

in de pers...


26 maart 2012: Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid;

Gedachtewisseling over het project ‘ICT in wel en wee’ met een uiteenzetting door de heer Robby Berloznik, directeur IST
en een uiteenzetting door mevrouw Marian Deblonde, projectleider IST, en professor Mark Leys, vakgroep Medische Sociologie, VUB

stuk: 1548 (2011-2012) – Nr. 1

2011

 
Ad-hoccommissie Jeugdzorg
De ad-hoccommissie Jeugdzorg van het Vlaams Parlement kreeg op 29 juni 2010 de opdracht om te zoeken naar:
- maatschappelijke verklaringen voor de voortdurend stijgende instroom van kinderen en jongeren in de (Bijzondere) Jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg;
- beleidsvoorstellen op korte, middellange en lange termijn om die instroomstijging tegen te gaan – en dat voor de beleidsdomeinen Welzijn, Jeugd, Sport, Onderwijs en Cultuur.

De commissie organiseerde in de periode oktober-december 2010 een eerste reeks hoorzittingen met hoofdzakelijk experts, en in de periode januari-april 2011 een tweede reeks met hoofdzakelijk getuigen uit het werkveld.
De knelpunten, verklaringen en suggesties voor oplossingen die de sprekers tijdens de hoorzittingen naar voren brachten werden gebundeld in de maatschappelijke beleidsnota Jeugdzorg.

Het IST zorgde voor ondersteuning van de redactie van de maatschappelijke beleidsnota, in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat, dat als onafhankelijk deskundige de nota mee opvolgde.

Maatschappelijke beleidsnota Jeugdzorg (pdf) 


Voorstel van resolutie 11 mei 2011 (2010-2011)
van de dames Vera Jans, Katrien Schryvers, Helga Stevens,
Else De Wachter, Tinne Rombouts en Lies Jans en de heer John Crombez
betreffende een preventief en ondersteunend beleid
rond fertiliteitsbehandelingen en kinderwens (pdf)


Voorstel van resolutie16 maart 2011 (2010-2011)
van de dames Marijke Dillen en Gerda Van Steenberge,
de heren Erik Tack en Felix Strackx en mevrouw Marleen Van den Eynde
betreffende de noodzaak van een gecoördineerd beleid rond (onvervulde)
 kinderwens en fertiliteitsbehandelingen (pdf)

Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 15-02-2011
Hoorzitting over de digitale kloof, met:
- het Instituut Samenleving en Technologie: de heren Robby Berloznik, directeur, en Johan Evers, projectleider
- het digitaal inclusiewerkveld in Vlaanderen: Geert Vandewalle (Itahaka vzw), Valerie Del Re (vzw E-Lab Vlaanderen) en Veronique De Leener (KureghemNet)

Verslag (pdf)

 


2010

Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 21-10-2010
Rekeningrijden, Informatieve nota van het IST. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het Instituut Samenleving en Technologie (IST).
Werkdocument IST + Verslag

Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 19-10-2010
Aanbevelingen "Kinderwens op de agenda". Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het Instituut Samenleving en Technologie (IST). Verslag

Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 17-06-2010
Trendnota van het Instituut Samenleving en Technologie ten behoeve van de opmaak van het Werkprogramma van het Instituut Samenleving en Technologie (IST) voor 2010. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het Instituut Samenleving en Technologie (IST).

Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 18-05-2010
Trendnota van het Instituut Samenleving en Technologie ten behoeve van de opmaak van het Werkprogramma van het Instituut Samenleving en Technologie (IST) voor 2010
Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het IST. Verslag

Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie van 22-04-2010
Trendnota van het Instituut Samenleving en Technologie ten behoeve van de opmaak van het Werkprogramma van het Instituut Samenleving en Technologie (IST) voor 2010
Gedachtewisseling met de heer Robby Berloznik, directeur van het IST. Verslag

Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van 20-04-2010
Trendnota van het Instituut Samenleving en Technologie ten behoeve van de opmaak van het Werkprogramma van het Instituut Samenleving en Technologie (IST) voor 2010
gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het IST. Verslag2009

World Wide Views in Commissie Leefmilieu


Toelichting van de resultaten van de Burgerconventie Klimaat van 26 september 2009 door vertegenwoordigers van het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST), met aansluitend hoorzitting met diverse deskundigen over de uitdagingen van de Klimaattop in Kopenhagen, in samenhang met een gedachtewisseling met mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de uitdagingen van de Klimaattop in Kopenhagen en de rol van Vlaanderen daarin
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Dinsdag 27 oktober, 14u00

Trendnota IST in Commissies Onderwijs, Welzijn en Leefmilieu

-De Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie besprak op 5 februari 2009 de Trendnota van het Instituut Samenleving en Technologie
(IST) ten behoeve van de opmaak van het Werkprogramma van het IST voor 2009 (Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2061/1).

- De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin besprak op dinsdag 3 maart 2009 de Trendnota van het Instituut Samenleving en Technologie
(IST) ten behoeve van de opmaak van het Werkprogramma van het IST voor 2009 (Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2061/1).

-De Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed besprak op 19 maart 2009 de Trendnota van het Instituut Samenleving en Technologie ten behoeve van de opmaak van het Werkprogramma van het Instituut Samenleving en Technologie (IST) voor 2009. (Parl. Stuk 2061 (2008-2009) – Nr. 4)

 

Resolutie Niet-ioniserende straling

7 jan 2009 werd de resolutie unaniem goedgekeurd, waarin wordt opgeroepen voor betere informatie van de gebruikers, gericht wetenschappelijk onderzoek, strengere stralingsnormen en reglementering van het plaatsen van nieuwe zendmasten en hoogspanningsleidingen. Voor het IST is deze resolutie de bekroning van het project over Niet-ioniserende stralen in en rondom het woonhuis, op eigen initiatief. Met de resultaten van de wetenschappelijke voorstudie, de deskundigenworkshop en het dossier over elektrosmog werden de parlementaire hoorzittingen geopend, en zij hebben substantieel bijgedragen tot de eindtekst.

 

2008

Hoorzitting Niet-ioniserende straling (januari 2008)

Op 24 januari werd in het Vlaams Parlement een hoorzitting georganiseerd over het gevaar van niet-ioniserende straling in en om het woonhuis. De hoorzitting was een initiatief van de Commissie Leefmilieu. Ook de leden van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement waren hierbij uitgenodigd. Na een inleiding van de directeur Robby Berloznik over de onafhankelijke rol van het Instituut Samenleving en Technologie (voorheen het viWTA) in het maatschappelijk debat, werden de aanbevelingen toegelicht door de projectverantwoordelijke Willy Weyns.
In dit verband zijn er op 11 maart nog twee bijkomende vragen gesteld aan Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere. door de Vlaamse volksvertegenwoordigers Vera Van der Borght en Bart Van Malderen.

Gedachtewisseling ‘Digitaal Vlaanderen’ (maart 2008)

Naar aanleiding van de afsluiting van de werkzaamheden van de commissie Digitaal Vlaanderen van het Vlaams Parlement, werd een ontmoeting georganiseerd tussen het Instituut Samenleving en Technologie (voorheen viWTA) en de voorzitter en de rapporteurs van deze commissie. Hierbij werd het Instituut uitgenodigd om op 12 maart de aanbevelingen toe te lichten uit de diverse viWTA-onderzoeken naar de relatie tussen ICT en samenleving.

Hoorzitting Jongeren en Gaming (april 2008)

Op 7 februari werden de resultaten van het onderzoek ‘Jongeren en gaming. Ze krijgen er niet genoeg van!’ bekend gemaakt tijdens een persconferentie op het evenement Game Zone in Antwerpen. De uitgebreide media-aandacht resulteerde in talrijke vragen aan het Instituut Samenleving en Technologie (voorheen viWTA). Naar aanleiding van een interpellatie van de heer Filip De Winter aan de heer Bert Anciaux, Vlaams Minister van Jeugd, Cultuur, Sport en Media, stelde het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement  aan het Instituut de vraag om een hoorzitting te organiseren in de commissie Cultuur, Jeugd en Sport van het Vlaams Parlement. Deze hoorzitting werd georganiseerd op 22 april en ook de leden van de commissie Economie werden uitgenodigd. Daarnaast werd er eveneens een vraag om uitleg gesteld door de heer Bart Van Malderen aan mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams Minister van Economie, Wetenschap en Innovatie omtrent de opvolging van de viWTA-aanbeveling over de mogelijkheid om een incubator op te richten voor de Vlaamse game-industrie. Directeur Robby Berloznik geeft op vraag van minister Patricia Ceysens de onderzoeksresultaten gepresenteerd op 20 maart 2008 tijdens de infodag voor de Vlaamse spelindustrie.

Resolutie Jongeren en Gaming (mei 2008)

Naar aanleiding van de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek ’Jongeren en gaming’, hebben alle meerderheidspartijen plus Groen! een resolutie opgesteld die computergames uit de taboesfeer moet halen. De auteurs van de resolutie willen er  alles aan doen om de bescheiden game-industrie in Vlaanderen te stimuleren en verder uit te bouwen. De resolutie krijgt ook steun vanuit het Federaal Parlement met een wetsvoorstel voor een uitbreiding van de ‘tax shelter’ voor audiovisuele producties naar games.

Resolutie Nanotechnologie (juni 2008)

Ook de activiteiten rond nanotechnologie (met het Nano Nu-technologiefestival in het Vlaams Parlement in het najaar van 2007 en het dossier ’Nanotechnologie, stand van zaken’) hebben vruchten afgeworpen: er wordt gewerkt aan een resolutievoorstel rond nanowetenschap en nanotechnologie. Dit voorstel vraagt aan de Vlaamse Regering onder meer  om het onderzoek op vlak van nanowetenschap te stimuleren en dit met aandacht voor de gevolgen op het leefmilieu en de gezondheid. Er wordt nadruk gelegd op de keuze om enkel vredelievende ontwikkelingen en toepassingen te steunen.